SLOVAK TRUMPET

STANOVY

Slovenská trubkárska asociácia

S T A N O V Y OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA


vyhotovené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení


Článok 1
Názov a sídlo združenia


(1) Názov občianskeho združenia je: Slovenská trubkárska asociácia.

V medzinárodnom kontexte je možné používať aj ekvivalent názvu v anglickom jazyku: Slovak trumpet association.

Oficiálna skratka názvu združenia je: STA.

(2) Sídlom združenia je: Smreková 3379/7, Zvolen, PSČ: 960 01.

Článok 2
Charakter združenia

Ciele a poslanie združenia, predmet činnosti združenia

(1) STA je dobrovoľným, mimovládnym, nepolitickým záujmovým združením osôb založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. STA je právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou.

(2) Poslaním združenia je združovať osoby bez ohľadu na národnosť, pohlavie, vek či štátnu príslušnosť, ktorých profesiou či záujmom je hra na trúbke a všetky príbuzné s tým súvisiace oblasti. Cieľom združenia je zachovanie kultúrnych hodnôt a ich rozvoj, predovšetkým podpora kultúrneho života spoločnosti, budovanie povedomia o tradíciách, histórii a súčasnosti hry na trúbke, jej výučby, a to na Slovensku i v zahraničí, a tiež propagácia, zvýšenie prestíže a šírenie popularity tohto odboru v spoločnosti. Združenie rozvíja hudobnú kultúru a hudobné tradície s dôrazom na hru na trúbke. V neposlednom rade je cieľom združenia aj budovanie a prehĺbenie kolegiality, priateľstva a tradičnej stavovskej cti interpretov, skladateľov, pedagógov
a ďalších odborníkov v oblasti hry na trúbke.

(3) Základné činnosti združenia na dosiahnutie jeho cieľov sú najmä:

 1. a) ochrana a zastupovanie stavovských a profesijných záujmov svojich členov;
 2. b) starostlivosť o všestranný umelecký a hudobný rozvoj svojich členov;
 3. c) podpora členov k vytváraniu umeleckých hodnôt na primeranej estetickej, umeleckej a odbornej úrovni;
 4. d) organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, najmä festivalov, koncertov, vystúpení, prehliadok, súťaží, tvorivých dielní (workshopov), seminárov, prednášok, konferencií, interpretačných kurzov a iných vzdelávacích aktivít, a to predovšetkým v hudobnej oblasti so zameraním na trúbkovú hru;
 5. e) organizovanie táborov, pobytov a sústredení so zameraním na trúbkovú hru;
 6. f) poskytovanie odborného poradenstva, pomoci a podpory členov v oblasti hry na trúbke a súvisiacich oblastiach (napr. v autorskoprávnej oblasti);
 7. g) spolupráca s inými profesnými združeniami, organizáciami a orgánmi verejnej moci, grantovými subjektami, autorskými organizáciami a pod.;
 8. h) vykonávanie vzdelávacej, poradenskej, konzultačnej, metodickej a informačnej činnosti;
 9. i) podpora odborného vzdelávania a rozvoj interpretačného umenia, vedomostí a zručností v hre na trúbke;
 10. j) vydavateľská a publikačná činnosť, vydávanie odborných, metodických, propagačných a informačných materiálov, notových materiálov a pod., vydávanie zvukových a zvukovoobrazových nosičov;
 11. k) vytváranie potrebných ekonomických predpokladov k zabezpečovaniu činnosti združenia, vyhľadávanie, získavanie a zabezpečovanie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov (grantov, projektov, výziev, z medzinárodných agentúr a fondov alebo od sponzorov).

(4) Združenie môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Táto činnosť má iba podporný charakter pre rozvíjanie primárneho účelu združenia a slúži na zabezpečenie financovania uvedených činností a cieľov.


Článok 3

Orgány združenia

(1) Orgánmi združenia sú :

a/ členská schôdza;

b/ výkonný výbor;

c/ predseda.

(2) Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, ktorý rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa združenia a jeho činnosti. Do jej pôsobnosti patrí:

– schvaľovanie stanov, rozhodovanie o zmene stanov,
– voľba a odvolanie členov výkonného výboru,
– schvaľovanie plánu činnosti združenia a správy o činnosti združenia,
– schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení združenia,
– rozhodovanie o zrušení združenia.

 (3) Členská schôdza si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov združenia.

(4) Členskú schôdzu tvoria všetci členovia združenia. Riadne zasadnutia členskej schôdze združenia sa konajú raz za tri roky, spravidla v druhom štvrťroku kalendárneho roka. Členskú schôdzu zvoláva predseda združenia, a to najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia. Predseda združenia je povinný zvolať členskú schôdzu tiež kedykoľvek, ak ho o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru, alebo
nadpolovičná väčšina členov združenia, a to do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti. V prípade, ak predseda združenia nezvolá členskú schôdzu, môže členskú schôdzu zvolať výkonný výbor, resp. splnomocnený zástupca členov združenia.

(5) Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Ak ani po 15 minútach po ustanovenom začiatku zasadnutia členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, koná sa po uplynutí jednej hodiny náhradná členská schôdza, ktorá je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov.

(6) Zasadnutie členskej schôdze vedie predseda združenia alebo ním poverený člen výkonného výboru. O priebehu zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci členskej schôdze a zvolený zapisovateľ.

(7) Členská schôdza prijíma rozhodnutia hlasovaním. Každý člen zduženia má pri rozhodovaní členskej schôdze jeden hlas. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Na rozhodnutia o zmene stanov a o zrušení združenia je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov.

(8) Výkonný výbor je výkonným orgánom združenia. Výbor koordinuje a riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze. Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Do pôsobnosti výboru patrí najmä:

– príprava zasadnutí členskej schôdze, príprava, prerokovanie a predkladanie materiálov
a podkladov na toto zasadnutie,

– plnenie rozhodnutí členskej schôdze,
– rozhodovanie o všetkých otázkach spojených s fungovaním združenia, ktoré nepatria

do pôsobnosti členskej schôdze,
– správa majetku združenia, hospodárenie s majetkom združenia,
– zabezpečenie vedenia účtovníctva združenia,
– vypracovanie návrhu ročného rozpočtu,
– rozhodovanie o prijatí nového člena do združenia,
– rozhodovanie o vylúčení člena zo združenia,
– vedenie oznamu členov združenia,
– rozhodovanie o výške a splatnosti členských príspevkov,
– kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov združenia.

 (9) Výkonný výbor má 9 (deväť) členov, ktorí sú volení členskou schôdzou združenia. Do výkonného výboru môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú členmi združenia, a ktoré najneskôr v deň voľby písomne oznámili združeniu svoju kandidatúru. Funkčné obdobie členov výboru je 6 (šesť) rokov. Členstvo vo výbore zaniká uplynutím funkčného obdobia, odvolaním, smrťou alebo písomným oznámením
o vzdaní sa členstva. Ak je na uvoľnené miesto vo výbore zvolený nový člen výboru, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia výkonného výboru.

(10) Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. Zasadnutie výboru sa môže uskutočniť aj na diaľku (per rollam) s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií na prenos obrazu a zvuku. Zasadnutia výboru zvoláva a riadi predseda výboru. Zasadnutia výboru sú neverejné.

(11) Výbor je uznášaniaschopný, ak sa jeho rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. Výbor prijíma rozhodnutia hlasovaním. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru.

(12) Výbor spomedzi svojich členov volí a odvoláva svojho predsedu, ktorý organizuje a riadi rokovanie výboru. Predsedu výboru v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne poverený člen výboru. Predseda výboru je zároveň predsedom združenia.

(13) Štatutárnym orgánom združenia je predseda. Predseda zastupuje združenie navonok, v mene združenia koná vo všetkých veciach v celom rozsahu samostatne bez obmedzenia. Podpisovanie za združenie sa vykoná tak, že k názvu združenia pripojí predseda svoj podpis.

(14) Predsedu združenia volí výkonný výbor z radov jeho členov. Funkčné obdobie predsedu združenia je 6 (šesť) rokov a je zhodné s funkčným obdobím výkonného výboru. Predseda združenia je za svoju činnosť zodpovedný výkonnému výboru.

(15) Na zabezpečovanie plnenia úloh a činností združenia môže výkonný výbor zriadiť odbornú skupinu alebo po vzájomnej dohode poveriť niektorého z členov združenia konkrétnymi úlohami.


Článok 4

Čestný predseda združenia

(1) Fyzickú osobu, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj oblasti hry na trúbke,

za vynikajúce výsledky alebo výnimočné zásluhy alebo všeobecne uznávaný prínos v tejto oblasti, môže členská schôdza na návrh ktoréhokoľvek člena výkonného výboru zvoliť za čestného predsedu združenia, a to na určité obdobie alebo aj bez časového obmedzenia. Vo výnimočných prípadoch môže členská schôdza združenia rozhodnúť o odňatí funkcie čestného predsedu.

 (2) Čestný predseda združenia je honorárna a reprezentatívna funkcia. Čestný predseda nie je orgánom združenia. Čestný predseda má právo zúčastňovať sa zasadnutí členskej schôdze i výkonného výboru združenia, avšak iba s poradným hlasom. Taktiež je oprávnený predkladať orgánom združenia návrhy, podnety a pripomienky.

(3) Čestný predseda združenia je povinný dodržiavať stanovy združenia a riadiť sa rozhodnutiami orgánov združenia. Je tiež povinný dbať o ochranu dobrého mena združenia, zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť v rozpore so záujmami združenia, a podľa svojich možností sa podieľať na plnení poslania a cieľov združenia.


Článok 5

Členstvo v združení

(1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba. Ak je členom združenia právnická osoba, práva a povinnosti člena vykonáva jej zástupca. Podmienkou členstva v združení je vyhlásenie uchádzača, že bez výhrad súhlasí so stanovami združenia.

(2) O prijatí osoby za člena združenia rozhoduje výkonný výbor združenia na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo v združení. Členstvo v združení vzniká dňom uvedeným v rozhodnutí výkonného výboru združenia o prijatí osoby za člena združenia. Na členstvo v združení nie je právny nárok.

(3) Združenie vedie zoznam všetkých svojich členov. Vedenie tejto evidencie vrátane aktualizácie údajov o členoch združenia patrí do pôsobnosti výkonného výboru združenia, ktorý taktiež zabezpečuje ochranu osobných údajov členov. Združenie je povinné na žiadosť člena vydať mu osvedčenie o členstve v združení. Člen združenia je oprávnený nahliadať do zoznamu členov.

(4) Členstvo v združení zaniká:

 1. a) vystúpením člena; v tomto prípade členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia na adresu sídla združenia;
 2. b) smrťou člena – fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu;
  c) zánikom člena – právnickej osoby bez právneho nástupcu;
  d) zánikom združenia;
  e) vylúčením člena zo združenia; v tomto prípade členstvo v združení zaniká dňom

uvedeným v písomnom rozhodnutí výkonného výboru združenia o vylúčení člena zo združenia.

(5) O vylúčení člena zo združenia rozhoduje výkonný výbor združenia. Člena možno zo združenia vylúčiť z dôvodu závažného porušenia stanov združenia alebo povinností člena združenia, alebo ak je jeho konanie v rozpore so záujmami združenia, alebo z iných dôležitých dôvodov, ak bol na možnosť vylúčenia vopred písomne upozornený.

 (6) Osoba, ktorej členstvo v združení zaniklo, nemá právo na majetkové vysporiadanie, ani na vrátenie zaplatených členských príspevkov.


Článok 6

Práva a povinnosti členov združenia

(1) Každý člen združenia má právo:

 1. a) podieľať sa na činnosti združenia;
  b) zúčastňovať sa na zasadnutí členskej schôdze a hlasovať na nej;
  c) voliť orgány združenia, navrhovať kandidátov a byť volený do orgánov združenia, ak

spĺňa podmienky uvedené v týchto stanovách;
d) predkladať orgánom združenia návrhy, podnety, pripomienky a žiadosti;
e) podávať orgánom združenia sťažnosti a upozornenia týkajúce sa činnosti združenia;
f) zúčastňovať sa na podujatiach a iných aktivitách združenia;
g) požívať výhody vyplývajúce z členstva v združení;
h) na informácie o činnosti združenia, o hospodárení združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia.

(2) Každý člen združenia je povinný:

 1. a) dodržiavať stanovy združenia a riadiť sa nimi;
  b) dodržiavať rozhodnutia orgánov združenia a riadiť sa nimi;
  c) podľa svojich možností a schopností aktívne sa podieľať na plnení poslania a cieľov

združenia a činnosti združenia;
d) v prípade zvolenia do orgánov združenia a prijatí funkcie riadne plniť povinnosti

vyplývajúce z tejto funkcie, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia;
e) riadne platiť členské príspevky;
f) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia;
g) dbať o ochranu dobrého mena združenia;
h) zdržať sa konania, ktoré by mohlo byť v rozpore so záujmami združenia;
i) bezodkladne oznámiť združeniu každú zmenu údajov týkajúcich sa evidencie členstva v združení.

Článok 7
Členské príspevky

(1) Členský príspevok je ročný poplatok, ktorý člen združenia platí združeniu na financo-vanie jeho činnosti; platí sa za každý aj začatý kalendárny rok. O výške, termíne
splatnosti a spôsobe úhrady členských príspevkov rozhoduje výkonný výbor združenia.

(2) Nezaplatenie členského príspevku v stanovenej výške a lehote splatnosti sa považuje za
závažné porušenie povinností člena združenia.

 (3) Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže výkonný výbor na základe písomnej
žiadosti člena združenia – fyzickej osoby rozhodnúť o odpustení povinnosti zaplatiť
členský príspevok na jeden kalendárny rok, a to aj opakovane.

(4) Zaplatené členské príspevky sa nevracajú.

Článok 8
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom združenia

(1) Majetok združenia tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve
združenia.

(2) Hospodárenie združenia s majetkom sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a Európskej únie. Za hospodárenie združenia zodpovedá výkonný výbor združenia.

(3) Vedenie účtovníctva združenia a plnenie jeho daňových povinností zabezpečuje výkonný výbor. Účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom. Prvé účtovné obdobie sa začína dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR.

(4) Zdrojmi majetku združenia sú najmä:

– členské príspevky a iné dobrovoľné príspevky členov združenia,
– prijaté podiely zaplatenej dane z príjmov (2%, resp. 3%),
– príjmy z vlastnej činnosti,
– dotácie a granty z verejných alebo súkromných zdrojov,
– sponzorské príspevky a dary,
– výnosy majetku,
– príjmy z verejných zbierok,
– príjmy z reklamy,
– príjmy z podnikania,
– iné príjmy (zdroje).

(5) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia môžu byť použité výlučne na zabezpečenie a podporu jeho cieľov a činnosti v súlade so stanovami združenia.

(6) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia. Prípadný zisk z podnikania združenie použije na financovanie činnosti združenia.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

(1) Tieto stanovy boli prerokované a schválené členmi prípravného výboru dňa 12.12.2021.

(2) Združenie vzniká jeho registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(3) Združenie pri svojom vzniku nezriaďuje organizačné jednotky.

(4) Združenie bez zbytočného odkladu po svojom vzniku zriadi svoje webové sídlo, na ktorom zverejní údaje o združení.

(5) Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

(6) Združenie môže vydať vnútorné predpisy, ktoré budú podrobnejšie upravovať práva a povinnosti členov združenia, ako aj ďalšie otázky týkajúce sa fungovania a činnosti
združenia.

(7) Zmenu stanov združenia schvaľuje členská schôdza združenia.

(8) Podmienky zrušenia a zániku združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

(9) Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

(10) Všetky výdavky spojené so založením združenia, ako aj s jeho registráciou, znáša združenie.


Bratislava, 12. december 2021