Slovenská TrubkárSka Asociácia

Poslaním združenia je združovať osoby bez ohľadu na národnosť, pohlavie, vek či štátnu príslušnosť, ktorých profesiou či záujmom je hra na trúbke a všetky príbuzné s tým súvisiace oblasti. Cieľom združenia je zachovanie kultúrnych hodnôt a ich rozvoj, predovšetkým podpora kultúrneho života spoločnosti, budovanie povedomia o tradíciách, histórii a súčasnosti hry na trúbke, jej výučby, a to na Slovensku i v zahraničí, a tiež propagácia, zvýšenie prestíže a šírenie popularity tohto odboru v spoločnosti. Združenie rozvíja hudobnú kultúru a hudobné tradície s dôrazom na hru na trúbke. V neposlednom rade je cieľom združenia aj budovanie a prehĺbenie kolegiality, priateľstva a tradičnej stavovskej cti interpretov, skladateľov, pedagógov
a ďalších odborníkov v oblasti hry na trúbke.

sídlo STA:
Smreková 3379/7, 96001 Zvolen 
IČO: 54581991
DIČ: 2121827092
účet : SK86 8330 0000 0024 0234 5844